WEBSHOP VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE VOSSEN LABORATORIES PRODUCTEN

Artikel 1 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De leverancier is Vossen Laboratories Int. BV en de afnemer is degene (rechtspersoon of natuurlijk persoon) die een product heeft besteld.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door de afnemer gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand

Artikel 3 –  Totstandkoming overeenkomsten

 1. Voor de bepaling van de inhoud van de overeenkomst is de via de website bestelde producten doorslaggevend.
 2. Wijzigingen in de met ons gesloten overeenkomst dienen schriftelijk aan ons doorgegeven te worden, doch gelden niet eerder dan nadat ze door ons schriftelijk aan de afnemer zijn bevestigd.
 3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij op het moment dat wij tot levering overgaan, naar onze beoordeling voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van de uit de overeenkomsten voor hem jegens ons voortvloeiende financiële verplichtingen, tenzij wederpartij reeds aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan of betaling op een naar ons oordeel voldoende wijze heeft zeker gesteld.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen, worden de prijzen gehanteerd zoals op de website vermeld. De prijzen zijn in Euro’s exclusief BTW en kunnen door de leverancier op elk moment aangepast worden. De prijs van producten die dan in bestelling staan blijft dan natuurlijk ongemoeid.

Artikel 5 – Betalingen

 1. Betalingen op factuur dienen te geschieden uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, middels storting of bijschrijving op een door ons aangegeven bankrekening. De op onze bankafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door ons is toegestaan.
 3. Indien het volgens factuur verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is voldaan, is wederpartij zonder daartoe een ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum aan ons een rente verschuldigd op jaarbasis van 2% (zegge: twee procent) boven de dan geldende wettelijke rente per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag.
 4. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, zijn alle daarmee verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van wederpartij. Voor de buitengerechtelijke kosten is wederpartij minimaal 15% (zegge; vijftien procent) van de hoofdsom, vermeerderd met de reeds verschuldigde rente aan ons verschuldigd met een absoluut minimum van € 500,00 (zegge; vijfhonderd Euro), exclusief B.T.W.
 5. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van door hem verschuldigde rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering:
 6. Indien een bestelling wordt geannuleerd zijn wij gerechtigd om ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te eisen ofwel de annulering te aanvaarden en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Bij annulering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd een forfaitaire schadevergoeding te eisen van minstens 20% (zegge: twintig procent) van de overeenkomst, met een minimumbedrag van € 45,00 (zegge: vijfenveertig Euro).
 7. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Levering en levertijd

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten
 2. Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer producten kan de levering voor het geheel of bij gedeelte plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is afnemer gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het mogelijk dat, in geval van het niet op voorraad zijn van de standaardverpakkingen, afwijkende verpakkingen worden geleverd.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 5. De bestelde producten worden in principe binnen 3 werkdagen verzonden, doch dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen afgeleverd te worden.
 6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7 – Ontbinding

 1. In gevallen dat afnemer:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe ingediend is, tot boedelafstand overgaat, en een verzoek tot surséance van betaling indient, ingediend is of wanneer hij in – voorlopige – surséance van betaling verkeert, danwel beslag legt op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  3. enige op hem rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf:

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door afnemer op grond van de door ons verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen en/of terug te – doen – nemen, als onverminderd onze overige rechten op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 8 – Overmacht

Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer van ons kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, contingenteringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door  onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens wederpartij redelijkerwijs niet (meer) kunnen nakomen. In geval van overmacht zijn wij te onzer keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan afnemer te voldoen.

Artikel 9 – Annulering en retourzending

 1. Indien een bestelling wordt geannuleerd is leverancier gerechtigd om ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te eisen ofwel de annulering te aanvaarden en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
 2. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch, dan zijn alle kosten aan de zending verbonden voor rekening van de afnemer.
 3. Retourzendingen, welke niet door leverancier zijn aanvaard, ontheffen afnemer in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichting.
 4. De kosten van retourzendingen zijn altijd voor rekening van de afnemer.

Artikel 10 – Garantie en reclame

 1. Tenzij anders overeengekomen, verlenen wij op de door ons geleverde producten etc. Een garantie van 3 (zegge: drie) maanden, gerekend vanaf de dag der verzending.
 2. Onze garantieverplichting is te allen tijde beperkt tot het vervangen van het product. Wij zijn nimmer tot meer gehouden, met name niet tot het vergoeden van eventueel door afnemer geleden schade.
 3. Reclames/klachten dienen binnen 7 dagen na ontvangst door de afnemer bij leverancier te zijn gemeld/ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Reclames worden daarna dus niet meer door leverancier in behandeling genomen.
 4. De aanspraak van afnemer jegens ons op garantie vervalt direct in de volgende gevallen:
  • indien afnemer een gebrek zelf heeft getracht op te lossen;
  • indien afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens ons niet nakomt;
  • vertraging van levering met meer dan een maand, welke vertraging aan de schuld van afnemer te wijten is;
  • het niet juist opvolgen van instructies (gebruiksaanwijzing) en het niet bewaren en gebruiken van het product naar de aard daarvan en volgens normale begrippen;
  • het zelf of door derden laten aanbrengen van wijzigingen in de geleverde producten, indien daardoor het gebrek ontstaan is;
  • het te laat indienen van een reclame als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, is leverancier niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende producten, danwel aan personen, zowel bij afnemer als bij derden.
  Leverancier is tevens niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door verkeerde toepassing van de geleverde producten door afnemer en degenen wier handelen voor zijn risico komt.
 2. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomend geval geen verzekeringdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde, schade veroorzakende, producten.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

 1. Alle te leveren en geleverde producten blijven eigendom van de leverancier totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens leverancier terzake de betreffende, de vorige en volgende leveranties, alsmede terzake de vorderingen van leverancier jegens afnemer wegens tekortschieten door afnemer in de nakoming van zijn verbintenissen jegens leverancier, heeft voldaan.
 2. Zolang de geleverde producten eigendom zijn van leverancier, is het afnemer niet toegstaan deze te openen, op enigerlei wijze te wijzigen of te vervreemden. Afnemer is gehouden de geleverde producten conform instructie op het etiket op te slaan. En is verplicht om, indien wij de producten op grond van het in deze algemene voorwaarden bepaalde terugeisen, deze onmiddellijk aan ons retour te zenden, op straffe van een direct opeisbare boete van € 100,00 (zegge: honderd Euro) per dag dat afnemer daarmede in gebreke blijft.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 1. Op alle door leverancier gedane aanbiedingen, alle met leverancier gesloten overeenkomsten en andere met leverancier aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de Kantonrechter te Roermond dan wel de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 15 – Vertalingen

 1. Bij onduidelijkheden in de tekst van vertalingen van deze algemene voorwaarden dient eerst de Nederlandse tekst geraadpleegd te worden om duidelijkheid te verschaffen. Pas indien de Nederlandse tekst geen uitsluitsel geeft en partijen ook anderszins geen duidelijkheid verkrijgen, is uitleg door de conform artikel 15 van deze algemene voorwaarden bevoegde rechter mogelijk.